Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Typy a triky pre úspešný návrh projektu H2020

Najnovšie všeobecné informácie týkajúce programu H2020:

 • Výkladový slovník vybraných pojmov programu H2020 (CZ)
  • Dissemination znamená rozširovanie informácií o projekte a jeho výsledkoch vybraným cieľovým skupinám. Má tri dôležité ciele – vytvoriť povedomie, vytvoriť porozumenie a podporiť akciu. Plánuje sa vo forme „plánu pre rozširovanie“ (dissemination plan) a mal by obsahovať základné prvky ako prečo, čo, ako, komu, kedy a kde sa budú informácie poskytovať. Rozširovanie informácií o projekte a jeho výsledkoch sa realizuje počas i po skončení projektu, napr. účasťou na vedeckých konferenciách či špecifickými pracovnými skupinami (peer review).
  • Communication je propagácia projektu a jeho výsledkov. Realizuje sa najmä počas implementácie projektu a príkladmi môžu byť letáky, brožúry, tlačové správy či webstránka.
  • Exploitation je pojmom používaným pre komerčné využívanie výsledkov projektu (produktov, služieb, technológií, procesov) na trhu. Synonymom by mohla byť komercializácia. Tá môže začať už počas projektu a samozrejme realizuje sa (najmä) po jeho skončení. Súčasťou komercializácie je prístup na trh (primárny vstup i následná replikácia trhu), spôsob predaja, predajné  stratégia, vrátane marketingu.
  • Technology Readiness Level (TRL) - video
  • Rozdiel medzi 'deliverables' a 'milestones' (en)
 • Prezentácia zo Seminára Open Access v Horizonte 2020 o otvorenom prístupe k vedeckým informáciám.
 • Tlačová správa Európskej Komisie k otázkam Rodovej rovnosti - sumarizácia otázok a odpovedí doplnená o viaceré štatistické údaje (marec 2016).

ERA-LEARN 2020 je nástroj programu Horizont 2020 ktorý umožňuje prehľad P2P (Public-to-Public) sietí a výskumných konzorcií. Taktiež má šikovný kalendár výziev, informácie o výzvach H2020 pre P2P a užitočné študijne materiály. 
Aktuálny newsletter ERA-LEARN.
Nástroj Partner Search na vyhľadávanie potencionálnych partnerov z oblasti P2P.
Dotazník ERA-LEARN - dajte tímu vedieť čo Vás zaujíma.

Vision2020: The Horizon Network je inovačnou platformou pre výskumné organizácie a spoločnosti zaujímajúce sa o financovanie z programu Horizont 2020. Vision2020 je svetovo špičková rastúca sieť účastníkov aktívnych v programe Horizont 2020 s členmi od popredných výskumných a inovačných organizácií až po malé a stredné podniky.
Vision 2020 sa zaoberá organizovaním podujatí, hľadaním partnerov pre projekty a podporou spolupráce medzi jej členmi medzi ktorých patrí aj STU.
Aktuality október 2015

HORIZONT 2020 - stručně o programu HORIZONT 2020 - stručne o programe

Brožúra TC AV ČR HORIZONT 2020 - stručne o programe sa okrem základnej štruktúry programu H2020 venuje aj jeho všeobecným črtám, finančným predpisom a ich otvorenému prístupu k vedeckým informáciám. V elektronickej podobe si môžete brožúru stiahnuť tu.

 

 

Pravidla financování projektů H2020

Pravidlá financovania projektov H2020

Brožúra TC AV ČR z edície Vademecum H2020 sa zaoberá všeobecne aplikovateľnými finančnými pravidlami v základných typoch projektov H2020 (vo výskumných a inovačných akciách (RIA), inovačných akciách (IA) a koordinačných a podporných akciách (CSA). Údaje uvedené v brožúre majú len informatívny charakter. (Právne záväzné dokumenty k uvedenej problematike sú uvedené na webových stránkach EK - napr. dostupné z odkazov v brožúre v poznámkach pod čiarou na str. 10.) Brožúra vyšla len v elektronickej verzii a je k dostupná tu.

Duševní vlastnictví v projektech Horizont 2020

Duševné vlastníctvo v projektoch Horizont 2020

Brožúra TC AV ČR z edície Vademecum H2020, ktorá sa zaoberá základnou problematikou duševného vlastníctva v projektoch Horizont H2020. Brožúra obsahuje tiež zoznam relevantných dokumentov k tejto problematike, slovníček pojmov a používaných skratiek. Brožúra vyšla len v elektronickej verzii a na stiahnutie je k dispozícií tu.

 

 

Príručka k duševnému vlastníctvu v EÚ

European IPR Helpdesk zverejnil brožúru “Your Guide to IP in Europe”. Cieľom tejto príručky je poskytnúť odpovede na niektoré otázky týkajúce sa práva duševného vlastníctva týkajúceho a základné aspekty jeho regulácie. Jedná sa predovšetkým o ochranné známky, priemyselné vzory, patenty, úžitkové vzory, obchodné tajomstvo, autorské práva, databázy, názvy domén, zemepisné označenia.

 

Etika v projektech H2020

Etika v projektoch H2020

Etike je v programe Horizont 2020 venovaná veľká pozornosť, etické otázky sa v rôznej miere týkajú všetkých oblastí výskumu a Európska komisia jej venuje veľkú pozornosť. TC AV ČR vydalo stručnú brožúru k tejto problematike, ktorú si môžete stiahnuť tu.

 

 

Etika v projektech H2020

Smart Steel - Supporting Steel making and use in the 21st Century

Publikácia ukazuje smer, akým program Research Fund for Coal and Steel podporuje Európsky oceliarsky priemysel vo vývoji nových inovatívnych a technologicky pokročilých ocelí – energeticky najúčinnejším a ekologicky udržateľným spôsobom.


Synergie medzi H2020 a ESIF

Publikácia, ktorá sa zameriava možné synergie a kombinácie oboch programov vo fáze programovania i implementácie odpovedajúc na otázky ako je možné kombinovať zdroje programu Horizont 2020 (H2020) a Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF) v období 2014-2020. Tiež poskytuje aj príklady vhodných kombinácií a ďalšie zdroje informácií.

 

Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti

Brožúra predstavuje nástroje, ktoré boli špecificky vytvorené na podporu aktivít, ktoré umožňujú štátom a regiónom menej výkonným v oblasti výskumu, vývoja a inovácií skvalitnenie ich výskumných kapacít a vyššiemu zapojenie do projektov programu H2020. Predovšetkým nástroje ERA Chairs, twinning a teaming, ktoré dopĺňajú nástroj na podporu politík (PSF), program COST a projekty podporujúce networking národných kontaktných pracovníkov..

 

Low-Carbon Research and Innovation, Circular Economy and Innovation, Digitalisation research and Innovation, Security Research and Innovation

V posledných troch rokov trvania rámcového programu EÚ H2020 pre výskum a inovácie Horizont 2020 sa Pracovný program na roky 2018 – 2020 zameriava na menší počet tematických okruhov, na ktoré je však vyčlenených viac rozpočtových prostriedkov. Tie priamo súvisia s politickými prioritami Komisie.
Európska komisia zverejnila štyri publikácie, ktoré prezentujú tieto štyri prioritné oblasti a príspevky, ktoré boli poskytnuté z rôznych častí programu s cieľom dosiahnuť spoločný cieľ a vytvoriť trvalo udržateľný vplyv.
Nasledovné štyri tematické okruhy zamerané na nadchádzajúce obdobie predstavujú spolufinancovaný rozpočet vo výške 7 miliárd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JRC Services

Spojené výskumné centrum (JRC) je súčasťou Európskej komisie a poskytuje tiež rozsiahle služby a informácie pre výskum i podnikanie. V najnovšej publikácii JRC Services nájdete prehľad jeho základných aktivít ako aj odkazov na všetky stránky, kde nájdete bližšie informácie.

 

 

Did you know? EU funded research is shaping your future

Brožúrka s príkladmi vplyvu výskumu financovaného EÚ na náš každodenný život.

 

 

Nástroj na vizualizácie výsledkov Horizontu 2020 s možnosťou filtrovať podľa účastníka alebo krajiny.

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...