Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Euresearch urobil rozhovor s viac ako dvomi tuctami hodnotiteľov projektov H2020. Národné kontaktné miesta (NCP) chceli vedieť, čo hodnotitelia považujú za dobrý návrh a čo im pomáha rozlíšiť 'zrno od pliev'. Jednotlivé odpovede potom boli zlúčené do zoznamu spoločných odporúčaní:

 • Prvý dojem sa počíta. Uistite sa, že Váš abstrakt poskytne jasné, stručné informácie, ktoré lákajú čitateľa, aby sa dozvedieť viac podrobností o projekt.
 • Dôveryhodnosť sa počíta. Kým vedecká novinka je vždy prínosom, hodnotitelia sa zameriavajú  na jasne definované ciele, ako aj konkrétne a merateľné výsledky.
 • Konzorcium sa počíta. Na rozdiel od abstraktu, mnohí hodnotitelia najprv obrátia pozornosť na zoznam účastníkov a ich úlohy v projekte, aby získali hrubú predstavu o kvalite návrhu. Uistite sa, že odborné znalosti členov v konzorciu sa vzťahujú k požiadavkám pre danú tému a výsledku, ktorý máte v úmysle dosiahnuť. Vyberte si v danej oblasti odborníkov s dlhodobými skúsenosťami.

10 najčastejších chýb, resp. problémových oblastí:

 1. Vykazované náklady sú neopodstatnené, resp. nemajú súvis s projektom
 2. Tretie strany projektu a subdodávky
 3. Odpisovanie hmotného investičného majetku
 4. Modely pre nepriame náklady
 5. Neoprávnené náklady zahrnuté v nepriamych nákladoch
 6. Kalkulácie produktívnych hodín
 7. Vykazovanie hodín strávených na projekte
 8. Použitie priemerných personálnych nákladov
 9. Platby pre majiteľov a manažérov vo firmách
 10. DPH

Riešitelia projektov H2020 nájdu rady aj v Anotovanej Grantovej Dohode, ktora je pravidelne updatovana, prípadne v liste Roberta-Jana Smitsa, GR pre Vyskum a Inovacie EK.

Príklady zmlúv konzorcia môžete nájsť tu:

Výsledky prieskumu agentúry Climate Futures

Konzultačná agentúra „Climate Futures“ zameraná na dopad, exploatáciu a dissemináciu projektov H2020 v oblasti climate pripravila prieskum účastníkov a hodnotiteľov návrhov projektov H2020, tu sú jeho výsledky. Aj keď sa jedná o oblasť Climate, zistenia sa týkajú všetkých návrhov projektov.

Zhrnutie hlavných problémov:

 • Partneri potrebujú v priemere najmenej mesiac na sformovanie konzorcia a vypracovanie návrhu. Väčšina z nich je sklamaná z negatívneho výsledku.
 • Hodnotitelia hľadajú veľmi špecifické prvky návrhu, ktoré vysoko ovplyvňujú skóre, čo je často kľúčom k úspechu.
 • Bežnou slabinou je nedostatočné venovanie pozornosti časti popisujúcej dopad (impact), inováciu na trhu a exploitáciu výsledkov.
 • Úspešné návrhy popisujú detailne a realisticky cestu k dopadu, podloženú vierohodnými cieľmi a indikátormi.
 • Pri úspešných návrhoch sú ku fáze koncepčného dizajnu prizvané aj zainteresované strany s cieľom zistiť a implementovať ich potreby výskumu.
 • Malé a stredné podniky sú často pribrané ako partner pre ich expertízu, môžu však mať odlišný prístup k práci výskumníkov.

Kľúčové zistenia prieskumu:

Najbežnejšou slabinou návrhov je podľa všetkých hodnotiteľov časť venovaná vývoju inovácií a ich uvedeniu na trh. Ďalšou veľmi bežnou slabou stránkou (80% opýtaných) je interpretácia očakávaného dopadu projektu:
"Najlepšie hodnotené návrhy mali vierohodné obchodné prípadové štúdie."
"Problémy s právom duševného vlastníctva ne sú dostatočne podchytené."
"Žiadúce je aj pokračovanie využívania výsledkov projektu organizáciou obchodného alebo verejného sektora po ukončení financovania."
"Kritérium excelentnosti je obvykle dobré, ale chápanie vplyvu je často nedostatočné."

Dôležitá je aj jasne definovaná cesta k dopadu:
"Za účelom zvýšenia dopadu je žiadúce odporučiť konkrétnejšie opatrenia pre tvorcov politiky a ľudí s rozhodovacou právomocou."
"Dobrý opis očakávaného dopadu je v súlade s očakávaným dopadom uvedeným v pracovnom programe so zameraním na stratégiu EÚ."

Včasné zapojenie cieľových skupín vývoja do návrhu je vítané:
"Široká škála príslušných zainteresovaných strán je aktívnych v projekte od začiatku."

Realistický prístup tiež skóroval pozitívne:
"Identifikácia bariér a prekážok k dosiahnutiu očakávaného dopadu dokazuje vysokú úroveň poznania."

Hodnotitelia naopak vytkli návrhom nedostatočné plánovanie a detaily:
"Celková plánovaná exploatácia je veľmi obmedzená a chýba jej dôveryhodnosť."
"Návrhu chýba prieskum trhu a obchodné prípadové štúdie."

Polovica z hodnotiteľov považuje efektívnu exploatáciu a dissemináciu výsledkov projektu za spoločnú slabú stránku v návrhoch. Široká disseminácia prostredníctvom sietí, interaktívna komunikácia s nevedeckým publikom prostredníctvom podujatí a sociálnych médií považuje viac než 60% hodnotiteľov za buď "dôležité" alebo "veľmi dôležité":
"Video v spojení s masmédiami / vedeckou žurnalistikou."
"Európsky, na rozdiel od národne."

Mix metód a metrík exploatácie je vítaný:
"Stratégia disseminácie je koherentná a ambiciózna, združujúca rovnako overené ako aj inovatívne prístupy."
"Ciele disseminačného a komunikačného plánu sú určené, cieľové skupiny identifikované a stratégia poslania fokusovaná."

Viac ako 70% hodnotiteľov sa domnievalo, že malé a stredné podniky sú dôležité pre zlepšenie potenciálu komercializácie, aplikovaného výskumu a exploatácie výsledkov. Takmer 80% respondentov spolupracovalo s malými a strednými podnikmi prinajmenšom "príležitostne" za účelom priniesť nové myšlienky, odborné znalosti a technológie. Avšak, niektorí bránil zahrnutiu malých a stredných podnikov do konzorcia len aby "zaškrtli políčko". Ako prekážky pre spoluprácu uvádzali ich obmedzené skúsenosti so spoluprácou s akademickou obcou a nedostatok prostriedkov na investíciu do návrhu.

Dôvody pre slabé hodnotenie dopadu zhrnul jeden žiadateľ nasledovne:

"V mnohých prípadoch je časť venujúca sa dopadu poslednou, ktorá sa píše. Pre vedcov je samozrejme prirodzenejšie zamerať sa na vedu. To môže byť dôvod, prečo sa mnoho projektov zdá byť násilne vtlačených do šablóny výzvy namiesto toho, aby najskôr bol vzatý v úvahu očakávaný dopad a následne sa spätne navrhla vhodná vedecká metodológia."

Čo ďalej?

Tu je niekoľko zásadných krokov ku konkurencieschopnému návrhu:

 • Vyhlásenie o dopade: rozčleniť do série samostatných viet alebo fráz.
 • Ciele: venujte sa každému z požadovaných dopadov a zvážte ako môžu vytvoriť sériu cieľov Vášho návrhu.
 • Konzorcium: vyberte si vhodných partnerov schopných splniť ciele návrhu – dobré meno partnera, príp. jeho účasť v konzorciu ktorému bolo v minulosti priznané financovanie môže byť rozhodujúcou výhodou. Malé a stredné podniky môžu priniesť jedinečné schopnosti, ale nemali by byť zapojené len pre "zaškrtnutie políčka.“
 • Pracovný program: navrhnite jednotlivé úlohy, medzníky a výstupy pre jednoduchšie plnenie cieľov. Vyvarujte sa nadbytočných činností.
 • Exploatácia a disseminácia: maximalizujte pokračovanie využívania výsledkov projektu čo najširšou škálou zainteresovaných strán aj po ukončení financovania. Zahrňte čo najviac všeobecnejšej komunikácie s neodbornou verejnosťou.
 • Štýl písania návrhu: snažte sa, aby bol návrh čo najjednoduchší, pokúste sa vyhnúť odborným termínom. Predpokladajte, že čitateľ nie je odborník. Zdôraznite ako Váš projekt spĺňa požiadavky dopadu v abstrakte návrhu.

Originál v angličtine nájdete tu.

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...