Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Dňa 2. mája 2018 Komisia zverejnila návrh viacročného finančného rámca na obdobie 2021 až 2027. Návrh Komisie zosúlaďuje rozpočet Únie s jej politickými prioritami načrtnutými už v pozitívnom programe, ktorý navrhol predseda Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie 14. septembra 2016 a ktorý odsúhlasili lídri 27 členských štátov 16. septembra 2016 v Bratislave a 25. marca 2017 v Rímskej deklarácii.

Hlavné znaky nového rozpočtu podľa tlačovej správy EK:

 1. Rozpočet s jasným zameraním: zosúladiť ambície so zdrojmi
 2. Moderný, jednoduchý a flexibilný rozpočet
 3. Rozpočet EÚ a právny štát: správne finančné riadenie
 4. Rozpočet EÚ pre silnejšiu a stabilnejšiu hospodársku a menovú úniu
 5. Moderné zdroje financovania rozpočtu EÚ

Menej peňazí pre poľnohospodárov a chudobné regióny a viac pre mladých, ale aj na ochranu vonkajších hraníc, bezpečnosť či výskum. Tak vyzerá návrh viacročného rozpočtu EÚ, ktorý v stredu Európska komisia predstavila v Európskom parlamente.

Viac informácií k novému rozpočtu EÚ nájdete tu:

Výskum a inovácie patria medzi oblasti, v ktorých má Komisia v úmysle zvýšiť súčasnú úroveň financovania.

Komisia požaduje zdvojnásobenie financovania programu Erasmus+, zvýšenie finančných prostriedkov sa očakáva aj v oblasti digitálneho hospodárstva, riadenia hraníc, bezpečnosti a obrany. Komisia zároveň navrhuje znížiť financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky a kohéznej politiky o približne 5%.

Pokiaľ ide o výskum, Komisia navrhuje rozpočet vo výške 97,9 miliardy EUR pre ďalší rámcový program EÚ pre výskum a inovácie s názvom “Horizont Europe”. Okrem toho Komisia uvádza, že financovanie výskumu, vývoja a inovácií bude tiež pochádzať z nasledovných oblastí:

 • InvestEU program EÚ, ktorý by mal mobilizovať verejné a súkromné ​​financovanie vo forme pôžičiek, záruk, vlastného kapitálu alebo iných trhových nástrojov na strategické investície do podpory výskumu a vývoja prostredníctvom osobitného “investičného okna”. S príspevkom z rozpočtu EÚ vo výške 15,2 miliárd EUR očakáva InvestEU mobilizáciu dodatočných investícií vo výške viac ako 650 miliárd eur v celej Európe.
 • Kohézna politika EÚ prispeje k výskumu a vývoju prostredníctvom zvýšeného zamerania sa na inovácie a stratégie inteligentnej špecializácie (RIS3) a pokračovaním ocenenia “Seal of Excellence”.
 • Európsky obranný fond s rozpočtom vo výške 13 miliárd EUR poskytne granty financované EÚ na projekty spolupráce, ktoré riešia nové a budúce hrozby obrany a bezpečnosti a preklenú technologické medzery.
 • Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER) obsahuje podľa návrhu Komisie 6 miliárd EUR.
 • Program Euratom pre výskum a odbornú prípravu financuje výskum a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti výroby jadrovej energie.
 • Program Digitálna Európa s 9,2 miliardami EUR má za cieľ priniesť výhody digitálnej transformácie všetkým európskym občanom a podnikom. Program zvýši prvotriedne investície do vysoko výkonných počítačov a dát, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností. Podporí rozsiahle zavádzanie digitálnych technológií v rámci hospodárskych odvetví a podporí digitálnu transformáciu verejných služieb a podnikov.

Portál Science|Business sumarizuje šesť hlavných zmien v novom rámcovom programe Horizon Europe:

 • menej jednoduchších partnerstiev
 • preklenutie rozdielov medzi západom a východom
 • podpora rastu väčších a konkurencieschopnejších firiem
 • viac otvorenej vedy
 • viac otvorenosti medzinárodnej spolupráci mimo EÚ
 • viac vedy pre občanov
 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...