Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

 • Zapojte sa do európskeho výskumu!
  Zapojte sa do európskeho výskumu!
  Výzvy programu Horizont 2020
  viac informácií
 • Participant identification code (PIC): 999868823
  Participant identification code (PIC): 999868823
  Rovnaké pre projekty v rámci Horizontu 2020 a ERASMUS+
  viac informácií
 • Viac mobilít v rámci ERASMUS+
  Viac mobilít v rámci ERASMUS+
  Viac možností cestovať na stáž či študijný pobyt do zahraničia
  viac informácií
 • Nauč sa, ako správne písať projekty H2020!
  Nauč sa, ako správne písať projekty H2020!
  Európska komisia hľadá expertov na hodnotenie prvých projektov Horizontu 2020
  viac informácií
 • viac informácií

Poskytovanie grantov

Hlavnou úlohou poskytovania grantov, či už medzinárodných alebo národných, je podpora a motivácia odborníkov z rôznych oblastí v účasti na vzdelávacích, výskumných, či iných pracovných projektoch. Grant môžeme chápať aj ako účelový príspevok na verejno-prospešný účel, ktorý sa obvykle získava vo verejnej súťaži po posúdení predloženej žiadosti o grant a projektovej dokumentácie. Keďže Slovenská technická univerzita v Bratislave sa profiluje ako univerzita orientovaná na vedu a výskum, ktorých kvalita vždy rastie v medzinárodnom prostredí, jednou z dôležitých úloh je zabezpečiť odborníkom pôsobiacim na univerzite prehľad grantových možností v oblasti výskumu a vývoja, ale aj vzdelávania a odbornej prípravy.    

Aktuality

Podujatia

Portál absolventov STU

Kancelária spolupráce s praxou

Úspechy VaV na STU