Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Aktuálne možnosti získania grantov v SR

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

  • projekty základného výskumu riešené na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV

 

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

  • finančná podpora projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl

 

Ministerstvo kultúry

 

Nadácia Tatrabanky

Grantové programy:

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...