Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Rámcový program Horizont 2020
Ostatné rámcové programy
Iné programy

 

headline

Veda a výskum na STU

STU je výskumne orientovanou univerzitou. Počas svojej existencie významne prispela k rozvíjaniu vedeckého poznania, šírenia a využívania vedeckých poznatkov v prospech ľudstva. Na univerzite sa pestuje výskum vo všetkých oblastiach, v ktorých sa uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie, teda v oblasti architektúry, stavebníctva, geodézie a kartografie, chemických technológií, potravinárstva, strojných zariadení a technológií, elektrotechniky, elektroniky, informatiky, informačných a komunikačných technológií, ako aj aplikovanej fyziky, matematiky, ekonomických či spoločenských vied.

Výskumné aktivity univerzity sa finančne zabezpečujú najmä grantovými projektami VEGA, KEGA a APVV. Univerzita sa taktiež zapája do európskych programov spolupráce vo vede a technike, vyhľadáva a získava nové finančné zdroje z programov EÚ, najmä zo 7. rámcového programu Európskej únie.

STU vidí veľký potenciál v rozširovaní komunikačných ciest podporujúcich transfer poznatkov získaných na univerzite pre prax. Cieľom je, aby myšlienky zrodené na univerzite našli vhodnú cestu komercionalizácie a ekonomického zhodnotenia, a zároveň aby prispeli aj k rozvoju podnikateľského prostredia sofistikovaných činností, a tým prispeli i k zvýšeniu prestíže Slovenska.

Cieľom stránok o medzinárodnej spolupráci vo vede a výskume je predovšetkým podpora začleňovania sa výskumných tímov STU do medzinárodných výskumno-vývojových a inovačných sietí, najmä v oblasti nových technológií, a tak zvýšiť kvalitu a využiteľnosť výsledkov výskumu a vývoja, ako aj vytvoriť lepšie informačno-inštitucionálne podmienky pre zvýšenie znalostnej úrovne ľudských zdrojov.

Časť portálu, venovaná programom na podporu výskumu má prispieť k zvýšeniu prehľadnosti, dostupnosti a v konečnom dôsledku celkovej informovanosti o konkrétnych i potenciálnych možnostiach integrovať sa do medzinárodných sietí pre inovácie.

Interaktívna aplikácia Technologického centra AV ČR, s ktorej využitím je možné získať informácie o štruktúre a riadení výskumného systému, výskumných organizáciách, zapojenie do medzinárodnej výskumnej spolupráce a ďalšie údaje v dvadsiatich zahraničných krajinách (vrátane Slovenska). V databáze sú uvedené aj základné indikátory a navrhnuté oblasti perspektívne pre bilaterálnu výskumnú spoluprácu:

Užitočný prehľad aktuálnych európskych programov pripravený Českou styčnou kanceláriou pre výskum, vývoj a inovácie CZELO:

 

 

 

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...