Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Research infrastructures (including e-Infrastructures)
Výskumné infraštruktúry (vrátane e-Infraštruktúry)

 

Najmenšou z tematických oblastí sú Výskumné infraštruktúry. Tie boli podporované aj v rámci 7. rámcového programu v špecifickom programe Kapacity. Ide prakticky o jeden z mála nástrojov na podporu budovania kapacít, ktorý Horizont 2020 obsahuje. Väčšina ostatných bola presunutá do oblasti politík kohézie. Cieľom tejto oblasti je vytváranie výskumnej infraštruktúry svetovej úrovne.

Projekty by mali uľahčiť a podporiť prípravu, implementáciu, udržateľnosť a efektívne využívanie výskumných infraštruktúr, ktoré boli identifikované v ESFRI Road Map,ale aj ostatných európskych infraštruktúr, ktoré majú svetovú úroveň.

Snahou je tiež otvoriť všetkým európskym výskumníkom národné infraštruktúry,a tým zvýšiť ich využiteľnosť. Okrem veľkých infraštruktúr budú podporené aj e-infraštruktúry, ktoré budú prepájať jednotlivých účastníkov prostredníctvom sietí výskumných organizácií (napr. GÉANT). Podporu by mali získať infraštruktúry vo všetkých fázach svojho budovania (analýzy, štúdie realizovateľnosti, fi nančné a právne otázky, manažment, atď.). Z tohto programu sa však nebude podporovať budovanie samotnej infraštruktúry alebo nákup laboratórneho vybavenia. Tieto náklady môžu byť financované zo štrukturálnych fondov EÚ.

____________________________________

Viac informácií na stránkach Európskej Komisie
Pracovný program pre obdobie 2018-2020
Výzvy z oblasti v Horizonte 2020
Všeobecné organizácie pre hľadanie partnerov

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...