Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA
Akcie Maria Skłodowska-Curie


ruhou najväčšou oblasťou v „Excelentnej vede“ budú Maria Skłodowska-Curie akcie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA). V 7. rámcovom programe bola táto oblasť známa ako špecifický program Ľudia. Aktivity sa zameriavali na podporu kariérneho rastu výskumníkov a posilňovanie ich zručností, najmä prostredníctvom medzinárodných a medzisektorových vedeckých pobytov. V Horizonte 2020 budú vo väčšej miere podporené aktivity týkajúce sa vzdelávania začínajúcich výskumníkov a doktorandov. Podporu bude možné získať na projekty, ktoré budú implementované samostatne alebo v partnerstve univerzít, výskumných organizácií, výskumných infraštruktúr, priemyselných organizácií, MSP a ostatných spoločenských a hospodárskych organizácií. V rámci partnerstiev sa bude podporovať vznik školiacich sietí, ktoré ponúknu inovatívne typy školení (napríklad spoločné alebo priemyselné doktoráty). Naďalej budú podporované medzinárodné a medzisektorové výmeny (medzi akademickou a priemyselnou sférou). Podobne ako doteraz budú podporované aj národné, regionálne a medzinárodné programy zamerané na mobilitu vedcov. Z Horizontu 2020 bude možné získať spolufinancovanie na tieto aktivity (v 7. rámcovom programe to bolo do 40 %). Pre viac informácií si pozrite HowTo Guide.

Prehľad schém MSCA:

Pre hosťujúce organizácie

Pre individuálnych výskumníkov

Pre financujúce organizácie

Menej ako 4 roky výskumných skúseností (vr. PhD študentov) (začínajúci výskumníci)

· Innovative Training Networks (ITN)

· Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

· Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)

Viac ako 4 roky výskumných skúseností (vr. absolventov PhD štúdia)

· Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

· Individual Fellowships (IF)

· Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)

Manažéri a technickí pracovníci

· Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Podujatia

· European Researchers’ Night (NIGHT)

Viac informácií o Noci výskumníkov

Ďalšie informácie o MSCA:

TC AV ČR vydalo aktualizovanú brožúru edície Vademecum H2020 - Akcia Marie Skłodowska-Curie v programe Horizont 2020. Brožúra umožňuje rýchlu orientáciu v piatich typoch akcií Marie Skłodowska-Curie, predstavuje základné princípy ich financovania, uvádza všeobecné informácie o pracovnoprávnych aspektoch spojených s ich realizáciou a tiež stručne zhŕňa otázky duševného vlastníctva. Informácie v brožúre vychádzajú z dokumentov EK platných k 1. 1. 2016. V elektronickej verzii si môžete stiahnuť brožúru tu.

 

Príklad zmluvy konzorcia nájdete tu: LERU Consortium Agreement model for Marie Sklodowska-Curie-Projects

Ponuky zahraničných organizácií na spoluprácu v rámci MSCA sú zverejňované tu

Ponuky STU na spoluprácu v rámci MSCA sú zverejňované tu

____________________________________
Viac informácií na stránkach Európskej Komisie
Pracovný program pre obdobie 2018-2020
Výzvy z oblasti v Horizonte 2020
Všeobecné organizácie pre hľadanie partnerov

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...