Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Najbližšie on-line akcie Európskej komisie relevantných pre Horizont Európa, Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť sa uskutočnia v dňoch:

1.7.2021 Horizon Europe Cluster 2 Info Day
ERA Portál Slovensko (eraportal.sk)
(Nie je nutná registrácia)
Počas Info dňa budú prezentované a diskutované témy pokryté prvými výzvami pre klaster 2.

2.7.2021 Horizon Europe Cluster 2 Brokerage Event
ERA Portál Slovensko (eraportal.sk)
(Je nutná registrácia)
Účasť odporúčame všetkým, ktorí majú záujem podať projektový návrh buď ako koordinátor alebo zúčastniť sa projektu ako partner. V tomto prípade máte možnosť vopred si dohodnúť on-line stretnutia s inými účastníkmi a prediskutovať možnú spoluprácu na projektových návrhoch.

Hlavné tematické okruhy oboch aktivít:

  • Demokracia a správa vecí verejných
  • Európske kultúrne dedičstvo a kultúrny a kreatívny priemysel
  • Sociálne a ekonomické transformácie

Prečo sa zúčastniť? Máte možnosť:

  • Prezentovať, diskutovať a vytvoriť nové projektové návrhy na medzinárodnej úrovni
  • Získať najnovšie informácie z Európskej komisie
  • Získať nové medzinárodné kontakty a iniciovať spoluprácu
  • Vytvoriť kvalitné partnerstvá v súvislosti s otvorenými výzvami pre Horizont Európa, Klaster 2
  • Vytvoriť partnerské siete a konzorciá

Dňa 15.6.2021 Európska Komisia zverejnila pracovný program na roky 2021 - 2022 pre klaster 2, ktorý je k dispozícii na wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf (europa.eu). V tomto pracovnom programe sú publikované všetky plánované výzvy na ďalšie dva roky. Výzvy na rok 2021 by mali byť predbežne otvorené 22. júna 2021 s uzávierkou 7. októbra 2021.

 

Pre viac informácií môžete kontaktovať národný kontaktný bod pre Horizont Európa:

Elena Žáková
Národný kontaktný bod pre Horizont Európa/ Horizon Europe National Contact Point
Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť/ Cluster 2 – Culture, Creativity and Inclusive Society NCP
CVTI SR/ Lamačská cesta 8-A/ 811 04 Bratislava/ Slovak Republic
E-mail: elena.zakova@cvtisr.sk
https://eraportal.sk/horizont-europa/

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...