Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Science with and for Society
Veda s a pre spoločnosť

 

Cieľom tejto oblasti podpory je vybudovať účinnú spoluprácu medzi vedou a spoločnosťou, hľadať nové talenty vo vede a spárovať vedeckú excelentnosť so spoločenským vedomím a zodpovednosťou.

Umožňuje všetkým spoločenským aktérom (výskumní pracovníci, občania, tvorcovia politík, podniky, organizácie tretieho sektora atď.) spolupracovať počas celého procesu výskumu a inovácie s cieľom lepšie zosúladiť proces a jeho výsledky s hodnotami, potrebami a očakávaniami Európskej spoločnosti. Tento prístup k výskumu a inováciám sa nazýva Zodpovedný výskum a inovácie (Responsible Research and Innovation - RRI).

V praxi sa RRI skladá z navrhovania a implementácie politiky v oblasti výskumu a inovácií s cieľom:

  • zapojiť spoločnosť do výskumnej a inovačnej činnosti
  • zjednodušiť prístup k vedeckým výsledkom
  • zabezpečiť rovnosť pohlaví v procese aj v obsahu výskumu
  • zohľadniť etickú dimenziu
  • podporovať formálne a neformálne vzdelávanie v oblasti vedy

____________________________________

Viac informácií na stránkach Európskej Komisie
Pracovný program pre obdobie 2018-2020
Výzvy z oblasti v Horizonte 2020
Všeobecné organizácie pre hľadanie partnerov

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...