Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Spoločné technologické iniciatívy (STI) s priemyslom (Joint Technology Initiatives - JTIs):

Spoločné programy členských štátov:

Znalostné a inovačné spoločenstvá Európskeho Inštitútu pre Inovácie a Technológiu (Knowledge and Innovation Communities (KICs) of the European Institute of Innovation & Technology - EIT)

EIT prispieva k konkurencieschopnosti Európy, jej udržateľnému hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest podporovaním a posilňovaním synergií a spolupráce medzi podnikmi, vzdelávacími inštitúciami a výskumnými organizáciami.

Tieto spoločenstvá (KICs) sú nie len platformy združujúce expertov na určité oblasti, ale sú zriaďované za účelom napĺňania výziev Horizontu 2020. Aktuálne sa formujú dve nové KICs pre oblasti Manufacturing a Urban Mobility, ktorých súčasťou sa môžete stať aj Vy.

Zmluvné partnerstvá verejného a súkromného sektora (contractual Public-Private Partnerships - cPPPs):

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...