Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

European Research Council – ERC
Európska rada pre výskum

 

Najvyšší progres v oblasti rozpočtu zaznamenala Európska výskumná rada (European Research Council – ERC). Pôjde o najväčšiu oblasť v pilieri Excelentná veda, pričom priamo nadväzuje na špecifický program Myšlienky, ktorý sa v 7. Rámcovom programe stretol s mimoriadnym záujmom vedcov. V Horizonte 2020 by okrem takmer dvojnásobného rozpočtu nemalo prísť k väčším zmenám. ERC v uplynulom období priniesol do rámcových programov dva nové prvky – podporu základného výskumu, často na hraniciach poznania a program, ktorý je manažovaný samotnými vedcami a nie úradníkmi. Naďalej bude možné uchádzať sa o podporu výskumu bez tematických priorít, pričom rozhodovať bude len excelentnosť vedca, respektíve jeho tímu a excelentnosť jeho výskumného zámeru. Zvláštny dôraz sa bude klásť na interdisciplinaritu a na vznikajúce a rýchlo sa rozvíjajúce vedecké oblasti. Podporu budú môcť naďalej získať výskumníci, ktorí sú na začiatku vlastnej individuálnej kariéry, ako aj skúsení vedci, ktorí už disponujú vlastným vedeckým tímom. Celý proces implementácie projektov by mal byť čo najjednoduchší, aby čo najmenej administratívne zaťažoval vedcov.

____________________________________

Viac informácií na stránkach Európskej Komisie
Pracovný program na rok 2018
Výzvy z oblasti v Horizonte 2020
Všeobecné organizácie pre hľadanie partnerov

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...