Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

 • Zapojte sa do európskeho výskumu!
  Zapojte sa do európskeho výskumu!
  Výzvy programu Horizont 2020
  viac informácií
 • Participant identification code (PIC): 999868823
  Participant identification code (PIC): 999868823
  Rovnaké pre projekty v rámci Horizontu 2020 a ERASMUS+
  viac informácií
 • Viac mobilít v rámci ERASMUS+
  Viac mobilít v rámci ERASMUS+
  Viac možností cestovať na stáž či študijný pobyt do zahraničia
  viac informácií
 • Nauč sa, ako správne písať projekty H2020!
  Nauč sa, ako správne písať projekty H2020!
  Európska komisia hľadá expertov na hodnotenie prvých projektov Horizontu 2020
  viac informácií

Poskytovanie grantov

Hlavnou úlohou poskytovania grantov, či už medzinárodných alebo národných, je podpora a motivácia odborníkov z rôznych oblastí v účasti na vzdelávacích, výskumných, či iných pracovných projektoch. Grant môžeme chápať aj ako účelový príspevok na verejno-prospešný účel, ktorý sa obvykle získava vo verejnej súťaži po posúdení predloženej žiadosti o grant a projektovej dokumentácie. Keďže Slovenská technická univerzita v Bratislave sa profiluje ako univerzita orientovaná na vedu a výskum, ktorých kvalita vždy rastie v medzinárodnom prostredí, jednou z dôležitých úloh je zabezpečiť odborníkom pôsobiacim na univerzite prehľad grantových možností v oblasti výskumu a vývoja, ale aj vzdelávania a odbornej prípravy.    

Aktuality